The Vedic Philosophy (ऋषिचिंतन)

Home » ऋषिचिंतन » Ancient Vedic Philosophy » Rudrashtakam ( रुद्राष्टक )

Rudrashtakam ( रुद्राष्टक )


Mahakaal

Namaamishaamishaan nirvaanrupam ! Vibhum vyaapakam brahma vedaswarupam !!

Nijam nirgunam nirvikalpam niriham ! Chidaakaashmaakaashvaasam bhajeaham !!

Niarakaarmomkaarmoolam turiyam ! Giraa gyaan gotitamisham girisham !!

Karaalam mahakaal kaalam kripalam ! Gunagaar sansarparam natoaham !!

Tusharadri samkash gauram gambhiram ! Manobhoota koti prabha shree shariram !!

Sfuranmouli kallolini charu ganga ! Lasadbhalbalendu kanthe bhunjaga !!

Chaltkundalam bhru sunetram vishalam ! Prasannananam neelkantham dayalam !!

Mrigadheeshcharmambaram mundamalam ! Priyam shamkaram sarvanatham bhajami !!

Prachandam prakrishtam pragalbham paresham ! Akhandam ajam bhanukotiprakasham !!

Trayahshula nirmulanam shoolpanim ! Bhajeaham bhavanipatim bhavgamyam !!

Kalatita kalyan kalpantkari ! Sada sajjanaanandadata purari !!

Chidanandasandoham mohapahari ! prasida prasida prabho manmathari !!

Na yavad umanath paadarvindam ! Bhajamtiha loke pare wa naranaam !!

Na tavatsukham shanti santapnasham ! Prasida prabho sarvabhootadhivasam !!

Na jaanami yogam japam naiva pujam ! Natoaham sada sarvada shambhu tubhyam !!

Jara janma duhkhough tatapyamanam ! Prabho paahi aapannamaamish shambho !!

Rudrashtakamidam proktam, Viprena hartushtaye !!

Ye pathanti nara bhaktya, tesham shambhuh prasidati !!9!!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6,853 other followers

%d bloggers like this: